compliant

Procedury zgodności (Compliance)

Dzięki głębokiemu zrozumieniu przepisów i regulacji, jak również dynamicznych zmian w środowisku biznesowym, pomagamy naszym klientom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i tworzeniu skutecznych strategii zarządzania ryzykiem.

Reprezentujemy klientów w sporach związanych z procedurami zgodności, angażując naszą wiedzę prawną i doświadczenie biznesowe, aby pomóc im spełnić wszelkie wymogi prawne. Nasz zespół stale monitoruje zmieniające się regulacje i standardy, dostarczając aktualnych i praktycznych porad.

Celem naszych działań jest minimalizacja ryzyka naruszenia przepisów i konsekwencji związanych z niestosowaniem się do wymogów compliance.

  • Audyt zgodności: Przeprowadzamy szczegółowy audyt zgodności z przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych, antykorupcji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochronie konkurencji itp. Ocieniamy, czy działania klienta są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.
  • Opracowanie procedur: Pomagamy klientom w opracowaniu i wdrożeniu procedur zgodności, które dostosowane są do ich działalności oraz specyfiki branży. Opracowujemy kodeksy postępowania, polityki antykorupcyjne, programy przeciwdziałania praniu pieniędzy i inne dokumenty regulujące zasady prowadzenia działalności.
  • Szkolenia i edukacja: Organizujemy szkolenia dla pracowników klienta, podnosząc ich świadomość na temat zasad zgodności oraz obowiązujących przepisów. Zapewniamy wiedzę na temat ryzyk i konsekwencji niewłaściwego postępowania, a także instruujemy w zakresie przestrzegania procedur i polityk zgodności.
  • Monitorowanie i audyt wewnętrzny: Świadczymy usługi monitorowania i audytu wewnętrznego, polegające na regularnym sprawdzaniu przestrzegania procedur zgodności przez klienta. Dokonujemy oceny skuteczności i efektywności działań zgodności oraz identyfikujemy ewentualne obszary ryzyka.
  • Reagowanie na incydenty: Wspieramy klientów w reagowaniu na incydenty związane z niewłaściwym postępowaniem, naruszeniem zasad zgodności lub wykroczeniem przeciwko przepisom prawnym. Pomagamy w opracowaniu planów naprawczych, postępowań dyscyplinarnych, a także w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.